زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

 قانون پناهندگی

قانون پناهندگی سوئیس، چگونگی اعطای پناهندگی را تعیین می کند، موقعیت حقوقی پناهندگان و انواع دیگر حمایت موقت و بشردوستانه را تعریف میکند و بازگشت پناهجویان را هدایت می کند. قانون پناهندگی سوئیس بر اساس قوانین بین المللی است
.

ماده 3. تعریف واژه پناهنده

1. پناهندگان کسانی هستند که در کشور خود و یا در آخرین کشور محل اقامت خود در معرض آسیب جدی هستند یا به علت نژاد ، مذهب ملیت ، عضویت در یک گروه اجتماعی و یا اعتقادات سیاسی ترس واقعی از آسیب جدی دارند.
2. " آسیب جدی" یعنی: تهدید خطرناک زندگی ، جسم و یا آزادی ، یا درمان بیماری ای که باعث فشار غیر قابل تحمل روانی شده است. توجه ویژه به دلایل خاص برای ،خلاصى جستن به زنان داده شده است.
تعریف بالا در ماده 3 از قانون پناهندگی سوئیس معین می کند چه کسانی ممکن است به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شوند. تعریف پناهنده بر اساس کنوانسیون 1951 ژنو است، توافقنامه مهم بین المللی امضا شده توسط سوئیس و 143 کشور دیگر. 
سوئیس همچنین ازامضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک است، که معین می کند که با پناهنجویان جوان چگونه باید رفتار شود.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا مقررات پناهندگی خود را بطور قابل توجهی هماهنگ ساخته اند، و به همین دلیل دسترسی به جریان پناهندگی برای پناهندگان در تمام کشورهای اروپایی بسیار مشکل شده است

:لینک های مرتبط 

پیوندها: