زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

کار

در زمینه پناهندگی، امکان کار کردن به وضعیت فرد بستگی دارد. 

متقاضی پناهجویی 

متقاضی پناهندگی با ممنوعیت کار در طول 3-6 ماه اول اقامت خود مواجه هستند. علاوه بر این ، آنها فقط اجازه کار در مشاغلی دارند که با کمبود نیروی کار روبرو هستند : صنعت هتلداری ، ساختمان سازی ، بخش بهداشت و مراقبت (خانه ها و بیمارستان ها) و یا کشاورزی.  اجازه کار در صورتی به آنها اعطا خواهد شد که یک سوئیسی و یا خارجی با اجازه اقامت B  یا C در این پست مورد نظر به مدت 30 روز حاضر نشود. 
انعقاد قرارداد یادگیری (contrat d’apprentissage) بستگی به معیارهای مشابه دارد. 

در این باره: کار, سکونت, اجازه اقامت, ملحق شدن به خانواده, ازدواج, آموزش و مراکز تحصیلی, بهداشت و سلامت

پیوندها: