زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

مدرسه و آموزش
 
مدرسه اجباری
قانون اساسی سوئیس تضمین میکند که فرزندان پناهجویان حق رفتن به مدرسه دارند (9 سال تحصیل). استثناها ممکن است تنها در صورتی که کودک به طور موقت در کمونی زندگی کند.
 
کودکان خانواده های که تحت کمک اضطراری برای متقاضیان پناهندگی که تقاضایشان رد شده یا در تقاضایشان بی اساس اشخیص داده شده حق دارند به مدرسه می روند.

 
در مدارس پس از اجباری
تمام مدارس پس از دوره اجباری به روی پناهجویان باز است.

 
توجه
فقط پناهنده حق دارند از کمک هزینه تحصیلی یا آموزش برخوردار شوند. متقاضی پناهندگی و افرادی که موقتا پذیرفته شده اند واجد شرایط برای بورس های تحصیلی نیستند.

 
کارآموزی
انعقاد قرارداد کارآموزی با متقاضی پناهندگی و یا کسی که موقتا پذیرفته شده موضوع همان محدودیت های دسترسی به بازار کار است.
 
پناهندگان از همان حقوقی برخوردارند که یک سوئیسی و یا خارجی مقیم برخوردار است.
 
پیشنهاد ویژه در زمینه پناهندگی
در برخی از کانتونها، متقاضییان پناهندگی نوجوان- میتواند در دوره های آموزشی برای نوجوانان طبق برنامه روزانه شرکت کنند. این به آنها آموزش های پایه در شاخه های مختلف هنر و صنعت میدهد.

در بسیاری از مراکز برای پناهندگان، شهرداری یا مراکز خیریه، دوره های زبان رایگان- اغلب توسط افراد داوطلب - ارائه می شوند. دوره های زبان برای پناهنده به رسمیت شناخته تامین می شود.

در این باره: کار, سکونت, اجازه اقامت, ملحق شدن به خانواده, ازدواج, آموزش و مراکز تحصیلی, بهداشت و سلامت

پیوندها: