زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

الحاق خانواده

امکان الحاق خانواده بستگی به وضعیت پناهجو دارد :

متقاضی پناهندگی

در طول مراحل پناهندگی ، متقاضی مجاز به آوردن خانواده خود به سوئیس نیستند. اگر بستگان آنها به دنبال آنها بیایند، آنها باید خود تقاضای پناهندگی کنند.

پناهنده رسمیت شناخته شده

پناهنده به رسمیت شناخته شده ، دارنده مجوز اقامت B یا C ، حق الحاق همسر و فرزندان کوچک خود را دارند، حتی اگر متقاضی به اندازه کافی پول برای غذای آنها ندارند. برای این کار ، آنها باید برای الحاق به خانواده ، تقاضای خود را به اداره مهاجرت کانتون محل اقامت خود  ارائه کنند.

افرادی که پذیرش موقت شده اند

پس از دوره انتظار سه سال ، افراد دارنده اجازه F میتوانند برای الحاق خانواده خود به اداره مهاجرت کانتون محل اقامت خود تقاضا دهند.
 
لازم است که اعضای خانواده با هم زندگی کنند و مسکن مناسب در دسترس باشد و خانواده به کمک های دولتی وابسته نباشند.

در این باره: کار, سکونت, اجازه اقامت, ملحق شدن به خانواده, ازدواج, آموزش و مراکز تحصیلی, بهداشت و سلامت

پیوندها: