زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

بهداشت و سلامت

متقاضی پناهندگی در سوئیس حق برخورداری از خدمات پایه پزشکی را دارند، اما آنها حق انتخاب آزادانه پزشک را ندارد. درمان (پیشنهاد به جز موارد اضطراری) باید ابتدا درخواست و تصویب شود.
افراد پذیرش موقت و پناهندگان ملزم به داشتن قرارداد بیمه درمانی مانند همه مردم سوئیس هستند. در صورت لزوم ، آنها حق استفاده از کاهش متداول حق بیمه را دارند.

در این باره: کار, سکونت, اجازه اقامت, ملحق شدن به خانواده, ازدواج, آموزش و مراکز تحصیلی, بهداشت و سلامت

پیوندها: