زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

ازدواج

پناهجویان و پناهندگان حق ازدواج یا طلاق در سوئیس دارند. ازدواج و یا طلاق آنها توسط قانون مدنی سوئیس اداره می شود. شرایط برای مجوز ازدواج نیز طبق الزامات قانون اتباع خارجی است. علاوه بر این، طلاق ممکن است پیامدهای مربوط به حقوق خارجی ها داشته باشد. برای جزئیات بیشتر ، نگاه کنید به موضوع "ازدواج و شریک زندگی".

به دنبال مقررات قانون جدید اتباع خارجی، تقاضاهای مجوز ازدواج برای متقاضیان پناهندگی از یک طرف و سوئیسی یا تبعه اتحادیه اروپا یا خارجی ها با اجازه اقامت C از سوی دیگر، در حال حاضر بطور دقیق بررسی میشود. برای این بررسی، اقدامات دفاتر وضعیت مدنی ممکن است ماه ها طول بکشد.

توجه
اگر گمان ازدواج سفید برود، ماموران دفاتر وضعیت مدنی ملزم به امتناع از این ازدواج هستند: آنچه به طور منظم انجام می دهند.

تا زمانی که ازدواج بطور رسمی تایید نشده، اگر تاریخ عروسی هم تعیین شده باشد، متقاضی یا پناهجو که مایل به ازدواج است ممکن است اخراج شود.

قبل از ازدواج، تغییر شهر محل زندگی به طور کلی مجاز نیست. پس از ازدواج، اداره فدرال برای مهاجرت OFM به طور خودکار شروع می کند به پروسه تغییر مکان یکی از آنها به محل زندگی دیگری.

برخی از ادارات وضعیت مدنی گذرنامه تبعه خارجی را برای ارسال به OFM میگیرند.

در این باره: کار, سکونت, اجازه اقامت, ملحق شدن به خانواده, ازدواج, آموزش و مراکز تحصیلی, بهداشت و سلامت

پیوندها: