زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

بازگشت 

شما می توانید اطلاعات و مشاوره در مورد بازگشت به کشور خود را از منابع مختلف دریافت کنید : گروه های حمایت از پناهندگان، مقامات محلی وکانتونی برنامه هایی توسعه یافته برای کمک به پناهجویان برای بازگشت به کشورشان را دارند. آنها به پناهجویانی که قصد بازگشت دارند مشاوره حضوری میدهند و برنامه ریزی برای بازگشت انجام میدهند. همچنین برای داوطلبان بازگشت مساعدت در نظر گرفته میشود.
مساعدت به بازگشت داوطلبانه شامل کمکهایی در زمینه:
مقدمات سفر
تهیه اسناد مسافرت
کمک مالی با بلیط های مسافرت
بازپرداخت مالیات خاص و بازنشستگی
بررسی در دسترس بودن کمکهای پزشکی در هنگام ورود
شرکت دربرنامه های ویژه بازگشت و استقرار مجدد 

پیوندها: