زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

انجمن های مهاجرین

در سوئیس ، صدها سازمان برای مهاجرین وجود دارد. انجمن های خارجی تنها مکانی برای همزیستی و ملاقات نیست. آنها همچنین در مورد مسائل مهاجرت در سطح محلی ، منطقه ای یا ملی مشارکت دارند و در یکپارچگی فرهنگی اعضای خود در جامعه سوئیس فعال هستند. بسیاری از آنها برای فرزندان مهاجران دوره های زبان و فرهنگ فراهم می کنند.

در این باره:

پیوندها: