زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

مهاجرت

اتباع بیگانه و خارجی می تواند به عنوان نیروی کار یا به در قالب الحاق به خانواده به سوئیس مهاجرت کنند. آنها همچنین میتوانند به منظور تحصیل یا آموزش بیایند.
در تمام این موارد ممکن، مهاجرت طبق قوانین اتباع خارجی تنظیم می شود. قوانین به کشور مبدا مهاجران بستگی دارد. اتباع اتحادیه اروپا و کشورهای انجمن تجارت آزاد اروپا عینا مشمول قوانین که مربوط به کشورهای ثالث است نمیشوند.

در این باره: اقامت, اجازه اقامت, ورود به سوییس, قوانین اتباع خارجی, افراد بدون مدارک

پیوندها: