زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

پول

با توجه به قانون ازدواج ، زن و شوهر با هم امسئول امور خانواده هستند. هر کدام در سهم خود مشارکت میکنند، از جمله در پرداخت ، خرید خانه ، مراقبت از فرزندان و یا کمک برای رسیدن به کسب و کار حرفه ای.

موارد مشارکت برای پوشش نیازهای خانواده
دستمزد کار
درآمد از حقوق بازنشستگی
درآمد سرمایه گذاری و یا بیمه
اگر لازم باشد ، مشارکت در سرمایه 
توجه
درامد حاصل از ثروت  کودکان را می توان برای رفع نیازهای خودشان هزینه کرد. اما فقط با رضایت قیم کودک.
اگر درآمد کافی برای پوشش نیازهای  خانواده نیست، میتوانید به بخش رفاه اجتماعی شهرداری محل اقامت مراجعه کنید. انها طبق روال CSIAS میزان کمک را محاسبه خواهد کرد بر حسب میزان تفاوت مقدار مورد نیاز برای تامین نیازهای و درآمد دریافتی.
به بیمه های اجتماعی و کمک های اجتماعی مراجعه کنید.

بودجه پیشنهادی

برای تعیین استاندارد زندگی مناسب، یک بودجه معمول و واقع بینانه باید تعیین شود. برای دریافت کمک، به یکی از موسسات وابسته با ASSOF (جامعه بیمه های اجتماعی سوئیس ) تماس بگیرید.

پول جیبی

هر یک از زوجین، به طور قانونی، حق برخورداری از مقداری پول جیبی که آزادانه خرج کنند، هستند. این مقدار با در نظر گرفتن درآمد محاسبه می شود.

وظیفه اطلاع دادن

به منظور حفاظت از منافع خود ، هر یک از زوجین طبق قانون موظف به اطلاع دادن به دیگری از درآمد خود، ثروت خود، یا بدهی خود است. در صورت لزوم ، آنها باید اینرا بصورت کتبی انجام دهند. به عنوان مثال: سوابق بانکی، توافق نامه های اعتباری و غیره. این قانون الزامی است که در محضر دادگاه انجام شود، به ویژه بمنظور حفاظت از خانواده.

مسئولیت در هنگام بدهی

زوج به طور مشترک مسئول بدهی ها هستند اگر آنها با هم درگیر قرارداد بودند و هر دو امضاء کرده اند که نشان میدهد از بدهی خبر داشته اند و یا اینکه بدهی برای رفع نیازهای هر دو بوده است.
اگر یکی از زوج ها بدهی داشته باشد به خاطر نیازهای شخصی، دیگری مسئول نیست به شرط اینکه ذکر شده باشد که طرف دیگر بدهکار محسوب نمیشود و یا از بدهی خبر نداشته باشد.
تا زمانی که آنها جدا از هم زندگی نمی کنند، دو فردی که با هم زندگی میکنند، مسئول تمام بدهی ها در اجاره ، بیمه و مالیات هستند.
با یک مرکز خدمات مشاوره در خصوص بدهی مشورت کنید اگر شما هر گونه سوال  دارید.

پیوندها: