زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

شریک زندگی

در سوئیس ، زوج های همجنس که با هم زندگی میکنند در حال افزایش هستند.

آنها اکنون این فرصت را دارند که بصورت عمومی ارتباط خود را ثبت کنند. همچنین زوج های همجنس گرا می توانند در قالب یک شریک زندگی قانونی در کنار هم زندگی کنند.

در این باره: زندگی مشترک ثبت شده, زندگی با معشوقه