زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

خانواده

مفهوم خانواده تحت دگرگونی بنیادی است.کمیسیون فدرال هماهنگی مسائل خانواده COFF تعریف چند جانبه خانواده پیشنهاد  میدهد :

  • خانواده یک گروه اجتماعی است که اعضای آن برای رفع نیازهای خود با یکدیگر همکاری میکنند.
  • خانواده یک جامعه پدر و مادر و یا پدر یا مادر مجرد و کودکان می باشد.
  • خانواده یک نهاد اجتماعی است.
 
آنچه مهم است در همه موارد این است که اعضای خانواده مسئول و یا سهم مسئولیت برای دیگران دارند: این مسئولیت میتواند برای مسائل قضایی یا تصمیم گیری های شخصی کم اهمیت باشد.
 
خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی -- همسر ، پدر و مادر ، فرزندان ، پدربزرگها و مادربزرگها – مقدار زیادی از قوانین و مقررات سوئیس.را تعیین میکند. برای مثال شرایط خانواده میزان مالیات، برخورداری از امکانات دولتی و بهره گیری از بعضی خدمات دولتی را تعیین میکند.

در این باره: والدین, کمک هزینه خانواده, اقامت فرزندان