زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

وام

اگر شما باید وام بگیرید، اگرباید  بیش از اعتبارتان پول برداشت کنید یا باید از روش لیزینگ اتومبیل خریداری کنید، قانون وام مضرف کننده به شما مربوط است.

قبل از اینکه از محدودیت های حسابتان یا سابقه اعتباریتان تجاوز کنید، یا قرارداد لیزینگ امضا کنید آنرا مطالعه کنید.

در این باره: themen/geld/kredit/hypotheken, themen/geld/kredit/privatkredit, themen/geld/kredit/leasing

پیوندها: