زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

 بدهی 

تعداد زیادی از مردم در همه رده های سنی و در همه شرایط اجتماعی در سوییس بدهکار هستند و این تعداد رو به افزایش است. صبر نکنید و اجازه بدهید یکی از مراکز مشاوره بدهی که در سراسر سوییس موجود می باشند به شما کمک کند.

راه حل های نادرست

شرکت های تجاری مدیریت بدهی : به شرکتهای تجاری مدیریت بدهی که خدمات خود را در آگهی های کوچک ارائه میدهند مراجعه نکنید. چون ممکن است پول زیادی از دست بدهید بدون اینکه شرکت شما را از بدهی تان نجات بدهد.
وام مصرف کننده : در کوتاه مدت توانایی مالی شما را افزایش میدهد ، اما بدهی هایتان را نیز افزایش میدهد. بودجه ای که توسط موسسات اعتباری کوچک به شما ارائه میدهند به ندرت واقع بینانه است. 
لیزینگ : شما نه تنها لیزینگ (قیمت خرید به علاوه بهره) بلکه هزینه سنگین بیمه را نیز می پردازید. همچنین، اگر بخواهید زودتر از موعد مقرر قرارداد لیزینگ را فسخ کنید، باید هزینه قابل توجهی بپردازید.
کارت های اعتباری : اگر پولی در پایان ماه به حساب ندارید بهره 15% باید بپردازید.
کارت مشتری: با این کارتها میتوانید از تخفیف استفاده کنید، اما اگر فاکتورتان را در همان ماهی که صادر شده است نپردازید، از شما بهره میگیرند.

در این باره: themen/geld/schulden/konkurs, themen/geld/schulden/pfaendung, themen/geld/schulden/schuldensanierung, themen/geld/schulden/betreibung

پیوندها: