زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

 پرداخت 

برای تامین هزینه های خرید و خدمات  و پرداخت صورتحساب ها، در سوئیس ازانواع مختلف روش های پرداخت میتوانید استفاده کنید.

شما همچنین می توانید از یک بانک یا پست کمک بگیرید.

 

در این باره: themen/geld/zahlen/ueberweisungen, themen/geld/zahlen/auslandueberweisungen, themen/geld/zahlen/bank-und-kreditkarten

پیوندها: