زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

کمک و مراقبت در منزل

علاوه بر مراقبت های پزشکی در بیمارستانها، در سوئیس کمک و مراقبت خارج از بیمارستان وجود دارد. در این مورد، پزشک خانواده مسئول مراقبت و درمان پزشکی و سازمانی که مراقبت در منزل را بعهده دارد مسئول نظارت براساس توصیه های پزشک است. 

Spitex -- که در سوئیس کمک و مراقبت در منزل نامیده میشود -- زمانی وارد عمل میشود که: 
بیمار بعد از جراحی یا بیماری از بیمارستان به منزل آمده و هنوز نیاز به مراقبت تخصصی دارد. 
سالمندانی که دیگر نمی تواند خانه داری کنند، اما نمی خواهند یا نمی توانند به مراکز درمانی منتقل شوند. 
بیمار دیگر نمی تواند کارهای خانه را پس از بیماری انجام دهد. 
یک زن باردار باید امور منزل را انجام دهد.
مادر جوانی که نیاز به کمک و مراقبت پس از زایمان دارد
پدر و مادر کودک بیمار که نیاز به کمک و مراقبت دارند. 
  
کارکنان خدمات زیر را ارائه میدهند:
ارائه خدمات درمانی همانند مراقبت های بیمارستانی، 
کمک در امور خانه داری، 
کمک در تهیه و صرف غذا.
مراکز کمک و مراقبت در منزل ممکن است سازمانی عمومی یا شرکت های انتفاعی باشند. 
مجمع سازمانهای کمک و مراقبت در منزل غیر انتفاعی شامل 650 سازمان Spitex است که 27،000 نفر شاغل هستند.

پیوندها: