زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

اطفال

کودکان باید تحت نظارت پزشک متخصص اطفال باشند که برای آنها در حکم دکتر خانواده است. اولین ویزیت پزشک متخصص اطفال معمولا در ماه اول تولد صورت می گیرد. متخصصان اطفال کودکان و نوجوانان تا سن 18 سالگی را معاینه و درمان میکنند.

در این باره: واکسن, معاینه و چک آپ

پیوندها: