زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

خدمات پزشکی برای افراد بدون مدارک شناسایی

بیشتر افراد بدون مدارک شناسایی، مهاجران بدون مجوز اقامت معتبر و همچنین پناهجویان رد شده، بیمه درمانی ندارند و بنابراین هیچ و یا تنها اجازه دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی دارند.

در سوئیس چندین سازمان ارائه مراقبت های پزشکی برای کسانی که هیچ وضعیت اقامت متداول ندارند وجود دارد.

پیوندها: