زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

بیمارستان

به طور کلی ، بستری شدن در بیمارستان توسط پزشک خانواده یا یک متخصص تجویز می شود.

بیمه درمانی پایه هزینه درمان در بخش عمومی بیمارستان مورد تایید شرکت بیمه در کانتون محل اقامت را تقبل میکند. بیمار بستری شده در بخش عمومی توسط مسئولین بخش های مربوطه و در صورت لزوم توسط پزشکان متخصص بیمارستان درمان میشوند. بیمار بستری در بخش عمومی حق انتخاب دکتر ندارند.
شرکت های بیمه درمانی بیمه مکمل ارائه میدهند که هزینه های اضافی مراقبت در بخش نیمه خصوصی یا خصوصی بیمارستان را پوشش میدهد. بیماران در بخش خصوصی حق برخورداری از اتاق خصوصی یک تخته و نیمه خصوصی اتاق دو تخته را دارند. بیمه شده برای بستری در بخش خصوصی یا نیمه خصوصی میتواند آزادانه بیمارستان مورد دلخواه خود را در سراسر سوئیس انتخاب کند. آنها همچنین حق انتخاب پزشک مورد دلخواه خود را نیز دارند.
در بیمارستان، پرستاران مسئول سلامت بیمار هستند. پرستاران به طور مستمر با پزشکان مبادله اطلاعات کرده تا بهترین مراقبت ممکن فراهم شود.
در سوئیس، کارکنان خدمات بهداشتی اغلب پیشینه خارجی دارند که این ارتباطات بین فرهنگی بین بیمار و کارکنان را تسهیل میبخشد.

در این باره: ملاقات, خدمت اجتماعی, غذای بیمارستان, درمان

پیوندها: