زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

اعتیاد

بعضی اعتیاد به موادی مانند تنباکو ، الکل، مواد مخدر قوی یا ضعیف، داروها و غیره دارند. اما اعتیاد همیشه به مواد نیست. مثلا مردم بیشتر و بیشتر به خرید غیرضروری یا اینترنت یا بازیهای کامپیوتری معتاد میشوند.

همه این وابستگیها در این موارد مشترک هستند:
- فرد معتاد کنترل بر رفتار خود ندارد.
- فرد تحت اثر اعتیاد، روز به روز نیاز به مصرف بیشتری دارد.
- بروز علائمی بعد از گرفتن مورد اعتیاد از فرد.
- اگر چه این مصرف و رفتار عواقب اجتماعی و روانی جدی دارد ولی افراد وابسته به هیچ وجه حاضر به تغییر نیستند (یا نمی توانند تغییر کنند).
در سوئیس کمک های متنوعی به معتادین و حمایت از وابستگانشان ارائه  میشود.
پیشگیری از اعتیاد نیاز به همکاری و مشارکت کل جامعه دارد از مدارس و سازمان های جوانان گرفته تا پدر و مادر و کارفرمایان که نقش مهمی بازی میکنند.

در این باره: مواد مخدر, الکل, دخانیات

پیوندها: