زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

دندانپزشکی

در سوئیس، هزینه بررسی و درمان دندان باید توسط خود بیمار پرداخت شود.

درمان جراحات مؤثر بر دندان، لثه و آرواره تحت پوشش بیمه درمانی نیستند مگر در صورتی که به علت بیماری یا تصادف باشد.
حتی کندن دندان عقل توسط بیمه درمانی بازپرداخت نمیشود.
با این حال بیمه مکمل درمانی توصیه میشود که برخی از هزینه های دندانپزشکی را پوشش میدهد. این بیمه ها بسیار گران هستند. به همین دلیل است که سفر از سوییس به کشورهای شرق اروپا برای درمان دندان افزایش یافته است.
توجه!
به منظور بهرمندی از مراقبتهای دندان، پناهجویان و افراد منتظر جواب باید نوشته ای که تضمین پوشش هزینه خدمات درمانی را تضمین میکند را ارائه دهند. این گواهی را می توان از مسئول مرکز تقاضا نمود. در موارد فوری، دندانپزشکان می توانند خدمات تسکین درد بدون گواهی پوشش هزینه ها را انجام دهند.

پیوندها: