زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

فرهنگ پذیری

اصول و اهداف سیاست های سوئیس در خصوص فرهنگ پذیری در قانون فدرال اتباع خارجی (FNA) با جزئیات شرح داده شده است. در مورد اتباع خارجی از کشورهای غیر اروپایی، میزان فرهنگ پذیری نیز در هنگام ارزیابی مجوز الحاق خانواده یا صدور و یا تمدید مجوز اقامت محدود و یا دائم در نظر گرفته میشود.

قانون فرهنگ پذیری را به عنوان یک فرایند متقابل تعریف میکند و دولت سوئیس متعهد به در نظر گرفتن اهداف فرهنگ پذیری در انجام وظایفش است. 
کنفدراسیون، کانتونها و شهرداری ها باید شرایط مناسب که منجر به برابری فرصت و مشارکت مهاجرین در زندگی عمومی میشود را ایجاد کنند. آنها ملزم به تشویق یادگیری یک زبان ملی و ارتقاء و توسعه مهارت های حرفه ای هستند. آنها ملزم به انجام اقدامات پیشگیرانه در سلامت نیز هستند. 
علاوه بر این در ترغیب به سمت فرهنگ پذیری باید نیازهای خاص زنان ، کودکان و جوانان را به حساب آورد. 
از طرف دیگر، قانون زن و مرد مهاجر را به مشارکت فعال در فرهنگ پذیری خود در جامعه سوئیس ملزم میکند. سهم آنها عمدتا اینگونه منعکس میگردد:
  • احترام به قانون و ارزش های قانون اساسی فدرال
  • یادگیری زبان ملی که در محل اقامت صحبت میشود
  • آگاهی و آشنایی با سبک زندگی در سوئیس؛ 
  • تمایل به مشارکت در زندگی اقتصادی و تحصیل دانش. 
توجه 
اعطای اجازه اقامت یا مجوز ورود کوتاه مدت (Bو L) ممکن است منوط به تعهد به شرکت در یک دوره زبان یا یک دوره فرهنگ پذیری باشد. این ممکن است در مورد الحاق خانواده نیز الزامی باشد. این تعهد ممکن است در توافق فرهنگ پذیری ثبت شده باشد. تعداد زیادی از کانتونهای سوئیس به این توافق رجوع میکنند. 
میزان فرهنگ پذیری نیز ممکن است در هنگام اعطای اجازه اقامت (C)  تعیین شود. 

مراکز صلاحیتدار فرهنگ پذیری

در سطح کانتونها و در شهرهای عمده، مراکز صلاحیتدار فرهنگ پذیری وظیفه پذیرش و ارائه اطلاعات به مهاجرین تازه وارد را دارند. آنها همچنین به عنوان یک دفتر هماهنگی بین شهرداری ها ، سازمان ها و افراد که در قالب حرفه ای، خصوصی و یا داوطلبانه متعهد عمل می کنند.

در این باره: کانتن ها و شهرداریها, قرارداد فرهنگ پذیری, میزان فرهنگ پذیری و تصمیم مقامات, themen/integration/anlaufstellen-fuer-migranten

پیوندها: