زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

میزان یکپارچگی و تصمیم گیری در مورد حقوق اتباع خارجه 

میزان کوشش فرد در یکپارچه شدن در جامعه و میزان یکپارچه شدن در تصمیم گیری در مورد حقوق اتباع خارجی در نظر گرفته میشود. 

در مورد قانون اتباع خارجی (LEtr) 

اعطای زودهنگام اجازه اقامت C بستگی به میزان یکپارچگی دارد. (ماده 34 بند LEtr 4) 
میزان یکپارچگی  همچنین در زمان تصمیم گیری مقامات در خصوص بازگرداندن یا اخراج یا منع ورود به سوییس در نظر گرفته میشود. (ماده 96 اتباع خارجی) 

در مورد مصوبه یکپارچگی خارجی ها (OIE) 

مقامات ممکن است برای صدور و تمدید اجازه اقامت (B) و یا کوتاه (L)  فرد را ملزم به امضای توافقنامه یکپارچگی کنند (ماده 5 OIE) 

در مورد مصوبه پذیرش ، اقامت و انجام فعالیت درآمدزا (OASA) 

اجازه اقامت ممکن است در موارد فرد با شرایط خاص پس از بررسی یکپارچگی داده شود(ماده 31 بند OASA 1) 

در قانون فدرال کسب یا از دست دادن تابعیت سوئیس (LN): 

یکپارچه شدن با جامعه سوئیس یک شرط لازم برای اخذ تابعیت سوئیس است. (ماده 15C قانون LN)

پیوندها: