زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

دین

سوئیس به طور فزاینده ای چند مذهبی میشود، اما برعکس ، بیشتر و بیشتر مردم دیگر به هیچ دینی تعلق ندارند.

32 ٪ از ساکنان سوئیس در حال حاضر پروتستان ، 31 ٪ کاتولیک و 2 درصد متعلق به یک جامعه مسیحی ارتدوکس هستند. 5 ٪ از جمعیت مسلمانان است. 5 ٪ متعلق به سایر گروه های مذهبی است. 18،000 از مردم دین یهودی دارند و نزدیک به یک چهارم از جمعیت سوئیس آتئیست است.

در این باره: themen/religion/alevitische-gemeinschaften, themen/religion/religionsfreiheit, themen/religion/staat-und-religion, themen/religion/kirchensteuer, themen/religion/schule-und-religion, themen/religion/religionsunterricht, themen/religion/christliche-kirchen-und-glaubensgemeinschaften, themen/religion/islamische-glaubengemeinschaften, themen/religion/juedische-gemeinden, themen/religion/buddhistinnen-und-buddhisten, themen/religion/hindustinnen-und-hindusten, themen/religion/sektenfrage, themen/religion/interreligoeser-dialog

پیوندها: