زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

تامین اجتماعی 

سوئیس دارای یک سیستم جامع تامین اجتماعی است. تمام کسانی که در سوئیس زندگی یا کار میکنند، همچنین وابستگان آنها، از حمایت گسترده ای برخوردارند در برابر ریسک هایی که تحمل آنها بیش از توان افراد است . 

تامین اجتماعی 
سوئیس دارای یک سیستم جامع تامین اجتماعی است. تمام مردمی که در سوئیس زندگی یا کار میکنند، همچنین وابستگان آنها، از حمایت گسترده ای برخوردارند در برابر ریسک هایی که تحمل آنها بیش از توان افراد است . 
سیستم تامین اجتماعی سوئیس انواع بیمه دارد :
-بیمه سالخوردگان و بازماندگان (AHV) 
-مزایای از کار افتدگی (ناتوانی) (IV) 
-بیمه بیماری و تصادف
-حقوق بیکاری
-کمک هزینه خانواده و زایمان 
این حمایت در قالب مزایا، کمک هزینه و یا جبران خسارت مالی برای از دست دادن درآمد، و همچنین پوشش هزینه های پزشکی است. 
اکثر بودجه تامین اجتماعی با مشارکت شخصی و کارفرما مطابق با درآمد است. با این حال، برای بیمه درمانی اجباری، افراد باید قرارداد شخصی با شرکت های بیمه خصوصی داشته باشند. 

برخورداری از حداقل هزینه های زندگی 

مردم کم درآمد میتوانند درخواست کمک در پرداخت هزینه های بیمه درمانی کنند. افراد با درآمد پایین که AHV یا IV دریافت میکنند نیز میتوانند درخواست مزایای مکمل کنند. این مزایا و یارانه ها روی بیمه ها توسط دولت های فدرال و کانتون ها تامین می شوند. 
  

موافقت نامه های بین المللی تامین اجتماعی 

توافقات دوجانبه بین کشورها به کارکنان اجازه می دهد تا از ترکیب کمک های بیمه اجتماعی سوئیس و کشورهای خارجی استفاده کنند. 
  
توافقنامه تردد آزاد افراد که بین سوئیس و اتحادیه اروپا امضاء شده، سیستم های تامین اجتماعی کشورهای عضو را هماهنگ میکند. بلغارستان و رومانی تا کنون شامل نمی شوند. 
توافقنامه اساسا به شهروندان کشورهای عضو دسترسی برابر به بازار کار فراهم میکند. همچنین به رسمیت شناختن متقابل سوابق و مدارک شغلی را تسهیل و ترتیبات متقابل مزایای تامین اجتماعی را فراهم می کند. 
موافقتنامه های تامین اجتماعی با کشورهای غیر اتحادیه اروپا: سوئیس ترتیبات دوجانبه با کشورهای مختلفی برقرار کرده است. برای جزئیات بیشتر به لینک های زیر رجوع نمایید.
کشورهای بدون توافق تامین اجتماعی با سوئیس: اطلاعات در مورد اینکه چه اتفاقی برای اندوخته های شما برای مشارکت در تامین اجتماعی به هنگام ترک سوئیس میافتد وجود دارد. 
  

نیاز اضطراری 

قانون اساسی سوئیس معاش اولیه برای هر کس که در سوئیس زندگی میکند و در اضطرار جدی است را تضمین میکند. این شامل پناهجویان که تقاضایشان رد شده یا مهاجران بدون مدارک شناسایی میشود.

در این باره: بازنشستگی, بیمه بیکاری, بیمه از کارافتادگی, بیمه سلامت, بیمه حوادث, مزایای رفاه اجتماعی, کمک اضطراری

پیوندها: