زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

بیمه بیکاری

در سوئیس، تمام افراد با فعالیت درآمدزا در برابر بیکاری بیمه می شوند. کارکنان 1 ٪ از حقوق خود و کارفرمایان نیز ٪ 1 پرداخت میکنند.

پیوندها: