زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

بیمه ازکارافتادگی

بیمه بیکاری مایحتاج اولیه زندگی برای افراد معلول و ازکارافتاده را پوشش می دهد.

در این باره: حق ازکارافتادگی, بیمه ازکارافتادگی BVG, مزایای ازکارافتادگی IV/AI, ازکارافتادگی و کودکان