زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

کاهش حق بیمه

 
همه افراد بیمه زندگی در سوئیس که کم درآمد هستند ، به کاهش حق بیمه بیمه درمانی برخوردار شوند. مقدار کمک در درآمد بستگی دارد و هر یک را از بازگشت به برگه های مالیاتی در نظر گرفته. شرایط، اهمیت کاهش و تغییر روش برای اعطای استان از استان.
فهرست کاهش مقامات استانی در حق بیمه

در این باره: انتخاب شرکت بیمه, بیمه تکمیلی, خدمات پوششی, تغییر شرکت بیمه, کمک مالی با کاهش وجه بیمه, صرفه جویی در بیمه درمانی

پیوندها: