زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

رفاه اجتماعی

قانون اساسی سوئیس تضمین  میکند تا هر کس به حداقل نیازهای اساسی زندگی دسترسی داشته باشد. همه حق استفاده از کمک دولتی برای رسیدن به استقلال مالی و اجتماعی را دارند.

هزینه های رفاه اجتماعی توسط کمونها و شهرداریها پرداخت میشوند به استثنا مزایای پرداختی به پناهجویان که توسط دولت فدرال پرداخت می شود. 
آیین نامه ها توسط کانتونها اعمال میشوند؛ بنابراین تفاوتهایی در شرایط و میزان پرداختها وجود دارد.

چه کسی میتواند مزایای رفاه اجتماعی دریافت کند؟ 

همه مردم ساکن سوئیس که نمی توانید مخارج اولیه زندگی خود را پوشش دهند. 
لطفا توجه داشته باشید! 
افرادی که به طور غیرقانونی در سوئیس  ساکنند، از جمله پناهجویان رد شده، نمیتوانند مزایای رفاه اجتماعی دریافت کنند. حقوق اساسی آنها در قالب "کمک اضطراری" که کانتون به کانتون متفاوت است تامین میشود. 

خدمات رفاه اجتماعی  

رفاه اجتماعی شامل: 
هزینه های اساسی زندگی (غذا ، لباس ، رفت و آمد، هزینه های خانوار) 
هزینه مسکن (اجاره) 
بیمه درمانی پایه
محاسبات برای تشخیص برخورداری از کمک هزینه از روی عادات خرج کردن مردم کم درآمد در سوئیس (بر اساس 10 ٪ از جمعیت کم درآمد) انجام میشود. سطوح پرداخت های کنونی عبارتند از 960 فرانک سوئیس در ماه برای یک فرد مجرد و 2054 فرانک برای یک خانواده چهارنفره است. 
اگر فکر می کنید که قادر به پوشش هزینه های اولیه زندگی خود نیستید، با خدمات اجتماعی شهرداری محل خود برای ارزیابی و مشاوره در مورد چگونگی دریافت کمک تماس بگیرید. 
جزئیات تماس برای کانتونها و کمونها: http://www.ch.ch/verzeichnis/index.html  
لطفا توجه داشته باشید! 
هر کس که درخواست کمک هزینه میکند باید اطلاعات درست در مورد وضعیت شخصی خود، درآمد و ثروت خود ارائه کند. مقامات با کتمان یا اظهارات کذب به شدت برخورد کرده و می توانند کمک های پیشین را متوقف کنند. متقاضیان باید فعالانه در ارزیابی از نیازهای خود همکاری و باید مسئولان مربوطه را هر گونه تغییر در وضعیت خود مطلع کند. 

بازپرداخت کمک هزینه اجتماعی 

بیشتر کانتونها انتظار دارند که در صورت تغییرات قابل توجه در وضعیت اقتصادی فرد (مثل ارث زیاد والدین، برنده شده یا درآمد خوب) و یا در صورت جعلی بودن مدارک مبالغ دریافتی بازپرداخت شوند. 

تعهد خانوادگی

قانون سوئیس (قانون مدنی) بیان می کند که اعضای خانواده باید مورد حمایت متقابل یکدیگر باشند (پدر و مادر ، فرزندان ، و نوه و پدر و مادر بزرگها). مقامات می توانند از اعضای خانواده برای پوشش تمام یا بخشی از کمک هزینه های اجتماعی درخواست  کنند. این تعهد برای خانواده های کم درآمد معتبر نیست.

پیوندها: