زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

بیمه حوادث

در سوئیس، همه افراد شاغل از جمله کارآموزان، کسانی که کارهای داوطلبانه انجام میدهند، دانش آموزان در مدارس فنی و شرکت کنندگان در کارگاه معلولین، باید توسط کارفرمای خود بیمه حوادث و بیمه بیماریهای شغلی شوند.

پیوندها: