زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

مالیات

در سال 2007 ، کنفدراسیون ، استانها و شهرداری ها حدود 146 میلیارد فرانک سوئیس هزینه کردند. هزینه ی زیر ساخت وارتباطات، ارتش و پلیس ، آموزش و پرورش ، بهداشت و امنیت اجتماعی، فرهنگ و ورزش از مالیات بر درآمد و ثروت افراد مانند مالیات بر کسب و کار و ماليات بر ارزش افزوده ی کالاها تامین میشوند.

در سوئیس ، سیستم مالیاتی بصورت فدرال طراحی شده است.که سه سطح دارد : مالیاتهای در سطح  فدرال ، مالیاتهای در سطح استانی و مالیاتهای در سطح شهرداری.
هر 26 استان قوانین و مقررات و سطوح مالیاتی مخصوص به خود دارند تحت قوانین استانی، شهرداری ها نرخ مالیاتی خود را به طور مستقل تعیین میکنند. مالیات فدرال درصدی از مالیات استانی است بنابراین مقدار مالیات از استانی به استان دیگرو از شهری به شهر دیگر متفاوت است.

در این باره: اشخاص حقیقی, مالیات کسر از مبدا, تعهد مالیاتی, مالیات غیر مستقیم

پیوندها: