زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

 مالیات غیر مستقیم

در سوئیس ، کنفدراسیون ، استانها و شهرداری ها می توانند مالیات اضافی و غیر مستقیم وضع کنند. برای اینکه دریابید که چه قدر باید بپردازید به تعرفه ها مراجعه کنید.


پیوندها: