زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

اشخاص حقیقی

مقدار مالیات بر اساس یک گزارش مالیاتی سالانه محاسبه میشود. محاسبه بر اساس گواهی حقوق و دستمزد که کارفرمایان باید به کارکنان خود ارائه دهند انجام میشود.

 محل ارائه مدارک مالیاتی شهرداری محل زندگی است که می تواند مقدار مالیات محل تا محل به مقدار قابل توجهی متفاوت باشد. اظهارنامه مالیاتی باید به مقامات مالیاتی استانی ارسال شوند. این اداره مسئول محاسبه و تعیین مبلغ قابل پرداخت است.
 
توصیه
قوانین مالیاتی سوئیس اجازه انواع مختلفی از کسر مالیاتی را میدهد. اگر این اولین بار است که یک اظهارنامه مالیاتی تکمیل میکنید، لطفا با مشاور مالیاتی مشورت کنید.
 

دارندگان اجازه اقامت C

اتباع خارجی که در سوئیس با اجازه اقامت C زندگی میکنند و پناهندگان مالیات خود را مانند سوئیسی ها در چند قسط پرداخت میکنند.
 

بدون  اجازه اقامت C

کارکنان خارجی که اجازه اقامت C ندارند تحت سیستم مالیات کسر مالیات از مبدا ماهانه هستند.
 
توجه!
در محاسبه مالیات، درآمد  افراد متاهل بطور مجموع درآمدها محاسبه میشود. یعنی یک زوج ازدواج کرده به طور کلی بیشتر از یک زوج ازدواج نکرده که با هم زندگی میکنند مالیات پرداخت میکنند.

پیوندها: