زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

حمل و نقل

در دست تهیه

در این باره: وسایل نقلیه غیر موتوری, وسائل نقلیه عمومی

پیوندها: