زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

بیمه حوادث

در سوئیس ، بیمه برخی از ریسکها و خطرات زندگی ، بهداشت ، اموال و دارایی ممکن است. بخشی از این بیمه ها اجباری و برخی دیگر اختیاری هستند.

بیمه ها پیامدهای مالی "حادثه مضر" را پوشش میدهند. "حادثه مضر" به رویدادی گفته میشود که وقوع آن غیرقابل پیش بینی باشد، و یا اینکه بدانیم که آن رخ می دهد ولی زمان وقوع حادثه را ندانیم. 

بنابراین بیمه ها در رابطه با ریسک ها هستند. در صورت وقوع حادثه ای برای کمک به طرف های حادثه، همه بیمه شدگان سهم خود را در قالب حق بیمه پرداخت میکنند. 
مواردی که میتوان بیمه کرد عبارتند از اشخاص، دارایی یا زیان ارث
حق بیمه 
حق بیمه فقط بر اساس برآورد خسارت محتمل محاسبه نمیشود. هزینه های اداری نیز در تعیین حق بیمه در نظر گرفته میشود. به همین سبب، حق بیمه درشرکت های بیمه مختلف و یا از یک نوع قرارداد به قرارداد دیگر ممکن است تا حد زیادی متفاوت باشد.
در برخی موارد، حق بیمه می تواند مطابق با رفتار فرد بیمه شده باشد. بطور مثال رانندگانی که مدت زیادی بدون تصادف رانندگی کرده اند حق بیمه کمتری پرداخت میکنند.
توجه
شرکت های بیمه می توانند فرد بیمه شده را در صورتی که فرد، حق بیمه خود را پس از یادآوری کتبی به موقع پرداخت نکرده باشد از خدمات خود محروم کنند. پس از انقضای مهلت پرداخت، شرکت بیمه هیچ التزامی به ارائه خدمات و در نتیجه پرداخت خسارت های فرد بیمه شده ندارد.
 

در این باره: بیمه خانوار, بیمه شخص ثالث, بیمه اتومبیل

پیوندها: