زندگی در سوئیس : اطلاعات و راهنمائی از طریق ایمیل  

فسخ قرارداد

اجاره نامه می تواند توسط مستاجر یا مالک فسخ شود. ضرب الاجل و مهلت در قرارداد مندرج شده است. 

ختم قرارداد توسط مستاجر 

مستأجر باید ختم قرارداد اجاره را با نامه سفارشی اعلام کند. 
  
توجه! 
زن و شوهر دارای حقوق برابر هستند. این بدان معنی است که فسخ قرارداد اجاره (اجاره نامه) تنها اگر هر دو همسران آن را امضا کردند معتبر خواهد بود . 
  

خروج از آپارتمان قبل از مدت قرارداد

هر شخصی که مایل به ترک ملک در زمان دیگری از آنچه در اجاره نامه ذکر شده را دارد باید به مالک، مستاجر جدیدی که آماده امضای قرارداد اجاره هست را معرفی کند. 
  
مالک تا 1 ماه به منظور بررسی اینکه مستاجر جدید در واقع قادر به قبول اجاره نامه و پرداخت کرایه هست صبر میکند. اگر این چنین نبود، مستاجر قبلی باید اجاره بها تا زمان مشخص شده توسط قرارداد را بپردازد. 
  
          توصیه 
اگر می خواهید آپارتمان خود را قبل از مدت ترک کنید، با ASLOCA مشورت کنید.
ختم قرارداد توسط مالک 
مالک برای خاتمه قرارداد  ملزم به استفاده از فرم رسمی است. 
برای زوج ها ، باید فرم را برای هر دو زن و شوهر در دو پاکت جداگانه ارسال نمایید. 
  
توجه! 
در موارد خاص ، ممکن است مالک قرارداد را پس از هشداری مختصر فسخ نماید، به عنوان مثال زمانی که اجاره را پرداخت نکرده است. 
درخواست تجدید نظر
مستاجری که اجاره نامه آن فسخ شده است تا 30 روز مهلت دارد تا تقاضای تجدید نظر خود را بطور کتبی به مقام ذیصلاح برای مصالحه ارسال نماید. 
  
            توصیه 
            اگر می خواهید درخواست تجدید نظر کنید ، از ASLOCA مشورت بگیرید.

پیوندها: