Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Mikanda mpo na kofanda na mboka Swissi

Bampaya mpo bafanda na Swissi, basengeli kozala na mikanda epesi bango nzela. Ezali nde mibeko.  Bakopesa yo mokanda mpo na tina ofandi na Swissi:
Bato basengi ngunda bakozua mokanda N, mpo bafanda na Swissi. Soki bandimi ngunda na bango te, bakolongua na mboka Swissi. Ata  mokanda elakisi té oza nainu na mwa mikolo ya kofanda na Swissi. Batu babuaki ngunda bakoki kosala mosala te. Bakozela bakokisa sanza misato (3) to motoba (6). Libota ekoya te mpo bafanda esika moko.

Okoki ko zwa mokanda B,  Soki ozali na mosala to obali (mokanda B, C to muana mboka Swissi. Esengeli bakonzi ya canton ba  bongola mokanda B mbula nyosi. Soki ozangi mosala, bakonzi ba koki kobongola mokanda na yo te. Libota ekoki koya soki ozali na mbongo ya koleisa bango, mpe ndako ya malonga, ya monene.

Bato oyo bandimeli bango ngunda bakozua  mpe mokanda B. Bakoki kobengisa libota. Bakozwa mokanda ya ngunda na ndenge buku (Convention) ya Genève elobi. Bato oyo bandimeli ngunda na bango, ba oyo bazali  na mokanda B, bakoki ata moke te kozonga na mboka na bango. Soki bakeyi na mboka na bango, mokanda  ekweyi. Bakoki lisusu kofanda na mboka Swissi te.

Bampaya oyo bazali na mokanda B, mpe bafandi mbula ebele na mboka Swissi, bakozua mokanda C. Elingi koloba té bakofanda seko mpe bakoki kobengisa libota. Eloko etali mitindo ya mosala, bampaya oyo bazali na mokanda C, bakozwa bango elongo moko na bankolo mboka. Bampaya oyo bandimeli bango ngunda, bakozwa mokanda C na sima mbula mitano (5) banda ba kotaki Swissi.

Mpo na bato oyo bakonzi bandimi bafanda nainu mwa ba mbula ba oyo bakoki kotindika bango té mpo na makambo ebele, bakozwa mokanda F. Mokanda yango ezali mpo na sanza zomi na mibale(12). Na sima ya tango wana, bakoki kobakisa  mbula nioso. Soki bakonzi ya canton bandimi, okoki kosala mosala. Libota ekoki koya soki okokisi mbula misato (3), banda mokolo ozuaki mokanda yango. Kasi mpo libota eya, ba kosenga yo makambo misusu oyo esengeli okokisa. Na tina wana, sima ya mbula mitano (5),  bakonzi bakoki kobongola mokanda F na mokanda B.

Mpo na mituna misusu, tala na internet :

Nzinga nzinga ya motuna : Eloko etali mosala, Esika ya kofanda, Mikanda mpo na kofanda na mboka Swissi, Kobengisa libota, Libala, Kelasi-Koyekola mosala, Bokolongono

Ekangele: