Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Koyekola

Na Suisse, kotanga pe koyekola ebandaka na gardienne ti na université, yango nionso ezali mabongisi ya  L'état. Ezali mingi mingi penza mabongisi ya ba cantons nionso 26. Na yango miango pe lolenge na yango ekesanaka. Eyebanaka mingi na botangisi ya ba nkota ya bapaya. Ba canton, elongo na ba commune nde bapesaka misolo oyo esengeli po na ba Gardienne pe ba kelasi nionso.

Keba !
Na esengeli kotanga, koluka ndako na canton mosusu ezalaka pasi mingo po na bana. Yango wana ba cantons nionso bazali kosala ete mabongisi ya kelasi ya l'Etat ekokana (HarmoS).

Confédération ezali na makoki elongobani kaka po na ba Eteyelo oyo mibale ya likolo : L’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich (EPFZ) et l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

 Année scolaire pe ba congé

L’année scolaire ebandaka pene ya kati-kati ya basanza ya mwambe to libwa. Bana oyo basengeli kotanga kuna bazali na poso zomi na mibale to zomi namisato ya congé. Mikolo ya kozwa congé yango ekeseni na canton moko na mosusu.

                        Lolenge ya ba eteyelo

Bacantons ezali kopesa mbula moko to mibale po na gardienne (yambo ya kobanda kelasi). Na Tessin, bana mike balandaka mbula misato ya gardienne. HarmoS alingi,likolo ya makambo mosusu, eteyelo ya gardienne ekoma ndingisa po na bana nionso ya mike.
Ndingisa ya otanga epesami na meana nionso soki akokisi mibu motoba. Ewumelaka mbula mwambe pe ekabwani, ndenge elongobani, na mibu motoba ya eteyelo ya libandeli pe mibu misato ya eteyelo ya kati-kati na eteni ya yambo. Eteyelo ya l'Etat ezali ofele.
Na Suisse, lebele ya bilenge ya mibui 18 to 19 balekaka na ba examen ya suka ya eteyelo ya kati-kati na eteni ya mibale. Ba examen yango epesaka bango nzela ya kobanda mosala mbala moko to ya kokoba kelasi na eteyelo ya likolo (ES); soki bazwi bongo bokomeli na kelasi ya likolo to ya boyebi mosala, bakoki bongo kokende na université to na kelasi likolo oyo ye moko aponi (HES). 

Ndenge ba eteyelo ya l'Etat ezali, Suisse azali pe na ba école privée oyo epesaka pe malakisi ya ndenge na ndenge.

                        Bonsomi ya kopona kelasi

Na tango moto akokisi mibeko esengeli, akoki kolanda kelasi nionso ye alingi. Na oyo etali université to ba eteyelo ya likolo, moto akoki pe kopona esika ye alingi kotanga.  Mibeko mosusu ezali nzoka nde po na lolenge ya boyekoli mosala, po ete esengeli pe kotala makoki ya bisika oyo ekoki koyamba bayekoli.
Kondimama ya ba diplôme esalamaka na yango, po basila kolengela ndenge ya kolanda baye banso baye kotanga na mboka suisse to baye nionso ya mboka suisse bakeyi kotanga libanda.

                        Liens:

Nzinga nzinga ya motuna : Koyekola tango ozali kosala, Bourses pe lisungi po na koyekola, Eteyelo ya eteni ya mibale , Kondimama ya ba diplômes, Ba Universités pe ba Kelasi ya likolo, Koyekola nkota moko ya mboka, Kelasi mpo na bana ya mike , Kokota na Suisse po na kotanga to po na koyekola mosala, Kelasi mpo na bana ya mike , Kelasi ya bana ya mbula motoba, Koyekola mosala

Ekangele:

Bozongi