Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Bobomi libala

Mwasi na mobali basengi baboma libala, mwasi to mobali asengi libala ekufa, boyokani po na makambo nioso, boyokani po na ndambo ya makambo : po na yango nioso, bosenga toli epayi ya balingomba etali makambo ya libala.

Mwasi na mobali bandimi koboma  libala

Bato babalana bakoki kosenga baboma libala na bango. Bako senga na ndako esambisaka bato atala makambo nioso etali bobomi ya libala na bango.


Boyokani po na makambo nioso:

  • bakotala makambo etali bana neti : nani akozwa mokumba ya bana, oyo akozwa     mokumba ya bana té, ndenge nini akozwa bango, bileyi ya bana.
  • bakotala biloko ya libota lokola kokabola biloko mbongo babombaki po na bompaka na bango.
  • bakotala mbongo ya bileyi po na bango mibale


Keba
Basengeli bayeba esika nini moto na moto akofanda po na bolamu ya bana. Soki bofandi ya mwasi to ya mobali ezali mosika, ezali malamo te po na bana. Esengeli bofanda mosika te po na bolamu ya bana.
Soki moko na bango azali na mboka ya mopaya mosika, basengeli bayeba soki mboka yango akoki kotinda mbongo ya boleyi ya bana, soki té, balingomba ya mokili mobimba bakoki kotala mpe kosala makambo etali botindi mbongo na bana. Po na koyeba koleka, kende kotuna na lingomba etalaka makambo wana na mokili mobimba (Service social international)

Ndako esambisaka bato, akoyoka moto na moto mpe akoyoka bino bino mibale nzela moko. Soki amoni tè bosengi koboma libala na bino mpe boyokani ya bino mibale ezali ndenge moko, mpe ewuti na makanisi ya solo ya bino mibale, akondima na ndenge boyokani.

Soki na sima ya sanza mibale banda tango bayokaki bino na ndako basambisaka bato, bozongisi maloba têè bolingi ya solo libala ekufa, ndako yango akondima penza koboma libala na bino mpe akotiya misapi po na yango.

Recommandation
Soki bakonzi bandimi libala ekufa, ezali pasi po bozongela lisusu. Ezali malamu bosenga ntoli epayi ya moto ayebi mibeko etali bokabwani.

Boyokani po na ndambo ya makambo

Soki boyokani té po na makambo etali koboma libala, bokoki kosenga na ndako esambisaka bato atala makambo ezo sala mikakatano na kati ya bino mibale. Ndako esambisaka bato akoyoka bino lokola ayokaki bino na makambo nioso etali koboma libala. Moto na moto akoloba mpona nini bazali koyokana té. Ndako esambisaka makambo ye nde akokata makambo.

Keba
Soki ndako esambisaka makambo amoni tè bolandaki mibeko na ye te, akoyebisa moto na moto aloba mokolo nini alingi bayoka ye pour na likambo ya koboma libala.

Moto na moto asengi libala ekufa

Mwasi to mobali akoki kosenga libala ekufa soki banda mbula mibale, moto na moto afandaki esika na ye.

Mwasi to mobali akoki kosenga libala ekufa liboso mbula mibale ekoka soki amoni tè, po na ye bakoki ya solo kofanda esika moko lisusu te, bomoyi ekomi bokayi.

Soki boyokani ya bobomi libala esalemi na ndenge mibeko esengeli esalema, ya solo libala ekokufa.

Nzinga nzinga ya motuna : themen/ehe/scheidung/rechtliche-folgen

Ekangele: