Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Kolonga zemi

Banda mbula 2002, kolongola zemi ezali na tango na yango. Soki mwasi alingi kolongola zemi, etali ye moko mpe asengeli alekisa te mposo zomi na mibale (12) banda mokolo azwaki zemi. Soki alingi kolongola zemi, zemi ekokisi mposo zmi na misato (13), monganga asengeli alakisa téè andimi kolongola yango po zemi yango ekobotela mwasi kwokoso na nzoto na ye. Mwasi asengeli te akende kotuna monganga mosusu.

Ndenge akosala po na kolongola zemi

Na ndenge mibeko elobi, mwasi akoki te kolongola zemi liboso ekokisa mposo zomi na mibale (12). Mwasi nioso alingi kolongola zemi ekokisi mposo zomi na mibale te, asengeli akoma mokanda po na kosenga nzela. Asengeli aloba alingi kolongola zemi po azali na bokono to po mikakatano ezali na nzoto. Asengeli asenga malamu ntoli epayi ya monganga.
Bandako epesaka basi ntoli na oyo etali kobota, bakoki kolakisa ye monganga.

Soki zemi ekokisi mposo sambo (7) banda mokolo omonaki makila, kisi ebengami mifegyne ekosalisa ye po na kolongola zemi. Kolongola zemi na mbeli ya monganga eleki pasi kolongola zemi na kisi ya komela. Mwasi asengeli kondima mokumba ya kolongola zemi.

Banda mposo ya sambo (7) téè mposo ya zomi na mibale (12), po na kolongola zemi, monganga asengeli kopasola ye, kasi mwasi akofanda na lopitalo te, akobima mokolo yango.

Na sima ya mposo ya zomi na mibale (12), po na kolongola zemi, asengeli akota na lopitalo.

Bilenge bakokisi naino mbula na motoba te (16)
Soki mwasi ya zemi akokisi naino te mbula zomi na motoba, monganga asengeli ayeba soki mwasi yango akendeki liboso esika bayambaka bilenge bakokisi naino bambula te ya kobota.

Keba
Moto akolongola zemi soki ye moko andimi. Ezali penza ya solo po na bilenge bazali na zemi bakokisi naino te bambula ya kozwa zemi.

Oyo elandi kolongola zemi

Kolongola zemi ezali  kaka komipesa nzoto pasi te, ezali mpe mokumba monene. Ekozwa mwa tango po elongwa na makanisi na yo. Okoki kokende kosenga ntoli bisika bapesaka basi ntoli po na oyo etali kobota.

Nani akofuta mbongo ya kolongola zemi ?

Soki olongoli zemi ndanga ya bokono nde akofuta mbongo lokola esalemaka na babokono mosusu.

Nzinga nzinga ya motuna : Komitalisa nzoto epayi ya monganga atalaka basi, Komelisa muana libele, Nasima ya kobota, Zemi, Kobota, Komibatela kozwa zemi, Tango mwasi akomona lisusu makila té Na bomoyi ya mwasi, ezali na tango, akomona lisusu makila te. po na basi mosusu, ekozala tango akokokisa mbula 40, po na bamosusu, soki alekisi mbula 50. Na tango yango, nzoto ya mwasi ezali kosala lisusu te po akoka kozwa zemi. Mwasi akokoka kozwa lisusu zemi te po ba ormone na ye ezali kobanda kosila. Na ndenge azali komona lisusu makila yango te, wana nde libandeli ya tango akokoka kozwa zemi lisusu te. Nzoto ya mwasi ekobanda kobongola. Mwasi akobanda koyoka nzoto malamu te : nzoto moto moto, tango ya pongi ekiti, makila ya nzoto ekomata, loposo ya nzoto ekobanda kokawuka, kilo ya nzoto ekomata, akokoma kanda kanda, posa ya kosangana na mobali ekozala lisusu te. Po na bomoyi ya mwasi, komona makila lisusu te esalema ndenge wana. Soki nzoto na ye ebandi kobongola po na yango, minganga bakolandela yango lokola balandelaka babokono mosusu. Monganga na yo akozala moteyi na yo. Bokono ya mikuwa Tango mwasi akoki kozwa lisusu zemi te, akoki mpe kobela bokono ya mikuwa ebengami ostéoporose. Biloko ya koliya ezala na calcium mingi mpe kotambola ezali kisi ya liboso po na bokono yango. Soki bokono yango ezali makasi, minganga bakokomela ye kisi ezali na ba ormone. Bakisi yango ekobenda kuokoso po na mwasi abelaka cancer ya libele. Osenga ntoli epayi ya monganga ya mibale po apesa mpe ya ye makanisi. Kozala na bomoyi ya kimiya Bakuokoso nioso tango mwasi azali komona makila te ekobika soki biloko ya koliya ya malamu, soki azali kotambola, makaya te, kopo moko ya vino mikolo nioso, tango ya kosepelisa nzoto mpe kimia. Na bambula oyo, bakisi esalema na matiti ezali malamu po na kosunga basi oyo bazali na pasi na tango bamonaka makila lisusu te. Osenga na monganga na yo po na bakisi esalema na matiti. Bomoyi ya malamu Bakwokoso ya mwasi akomona lisusu makila té soki azali na bomoyi ya malamu : koliya malamu, koniolosa nzoto, makaya te, kopo moko ya masanga na mokolo, kobimaka na kimiya. Bambula oyo, bandako esalaka bakisi balakisi bolamu ya matiti ya bokoko po na kosunga basi oyo bakomona makila lisusu té. Osengeli otuna yango na monganga oyo alandaka yo. , Kolonga zemi

Ekangele: