Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Komibatela kozwa zemi

Na mboka Swissi, basi bazali na ndenge ebele ya komibatela po na kozwa zemi te. Ba ndenge nioso ezali na bolamu mpe na mabe na yango. Mikakatano mpe ezangaka te. Ndenge ya malamu ya komibatela na kozwa zemi te ezali oyo mibali basalelaka. Kasi komibatela penza na kozwa zemi te, ezali mokumba ya basi. Mwasi na mwasi akomibatela na kozwa zemi te na ndenge na ye : akotala ndenge bomoyi na ye ezali, ndenge ayokaka na motema na ye, ndenge andimaka Nzambe, akotala mbula na ye mpe nzoto na ye.

Liyebisi

Mwasi asengeli atuna monganga oyo atalaka basi to na lingomba epesaka basi ntoli na oyo etali komibatela na kozwa zemi te. Tango akokende na balingomba yango akofuta eloko te.

Ba ndenge mosusu ya komibatela ya kozwa zemi te, ezali pasi te ya kosalela yango mikolo nioso. Okozwa bolamu na yango soki ozali kosalela yango na ndenge ya malamu.

Po osalela na bandenge ebele, mwasi akende epayi ya monganga to na lingomba epesaka basi ntoli po na oyo etali komibatela kozwa zemi te. Mwasi nde moto azali na mokumba ya mbongo bakosenga.

Keba
Na ndenge mibale bakomibatela po mwasi azwa zemi te, ezali mpe kobatela bango na babokono lokola SIDA.

Kisi ya komela ya lobi

Na mboka Swissi, endimama basi bamela kisi yango. Kisi po na lobi ezali kisi ya komibatela te po ozwa zemi kasi basalelaka yango po bazwa zemi te na sima ya kofanda na mobali soki bamibatelaki malamu te.

Soki mwasi azali kobanga kozwa zemi, asengeli amela kisi yango na sima ya mikolo mibale (48h) to loba misato (72h) ya bosangani na mobali. Soki alekisi komela yango na kati ya mikolo wana, kisi yango ekosala lisusu eloko te. Akotuna na monganga to na ndako batekaka bakisi to na lopitalo ya basi to na lingomba epesaka basi ntoli na oyo etali komibatela na kozwa zemi te.

Liyebisi
Soki mwasi amelaki kisi ya lobi, asengeli azala na ekenge na oyo etali ndenge nini akobandela komibatela na kozwa zemi te po na mikolo elandi.  

Nzinga nzinga ya motuna : Komitalisa nzoto epayi ya monganga atalaka basi, Komelisa muana libele, Nasima ya kobota, Zemi, Kobota, Komibatela kozwa zemi, Tango mwasi akomona lisusu makila té Na bomoyi ya mwasi, ezali na tango, akomona lisusu makila te. po na basi mosusu, ekozala tango akokokisa mbula 40, po na bamosusu, soki alekisi mbula 50. Na tango yango, nzoto ya mwasi ezali kosala lisusu te po akoka kozwa zemi. Mwasi akokoka kozwa lisusu zemi te po ba ormone na ye ezali kobanda kosila. Na ndenge azali komona lisusu makila yango te, wana nde libandeli ya tango akokoka kozwa zemi lisusu te. Nzoto ya mwasi ekobanda kobongola. Mwasi akobanda koyoka nzoto malamu te : nzoto moto moto, tango ya pongi ekiti, makila ya nzoto ekomata, loposo ya nzoto ekobanda kokawuka, kilo ya nzoto ekomata, akokoma kanda kanda, posa ya kosangana na mobali ekozala lisusu te. Po na bomoyi ya mwasi, komona makila lisusu te esalema ndenge wana. Soki nzoto na ye ebandi kobongola po na yango, minganga bakolandela yango lokola balandelaka babokono mosusu. Monganga na yo akozala moteyi na yo. Bokono ya mikuwa Tango mwasi akoki kozwa lisusu zemi te, akoki mpe kobela bokono ya mikuwa ebengami ostéoporose. Biloko ya koliya ezala na calcium mingi mpe kotambola ezali kisi ya liboso po na bokono yango. Soki bokono yango ezali makasi, minganga bakokomela ye kisi ezali na ba ormone. Bakisi yango ekobenda kuokoso po na mwasi abelaka cancer ya libele. Osenga ntoli epayi ya monganga ya mibale po apesa mpe ya ye makanisi. Kozala na bomoyi ya kimiya Bakuokoso nioso tango mwasi azali komona makila te ekobika soki biloko ya koliya ya malamu, soki azali kotambola, makaya te, kopo moko ya vino mikolo nioso, tango ya kosepelisa nzoto mpe kimia. Na bambula oyo, bakisi esalema na matiti ezali malamu po na kosunga basi oyo bazali na pasi na tango bamonaka makila lisusu te. Osenga na monganga na yo po na bakisi esalema na matiti. Bomoyi ya malamu Bakwokoso ya mwasi akomona lisusu makila té soki azali na bomoyi ya malamu : koliya malamu, koniolosa nzoto, makaya te, kopo moko ya masanga na mokolo, kobimaka na kimiya. Bambula oyo, bandako esalaka bakisi balakisi bolamu ya matiti ya bokoko po na kosunga basi oyo bakomona makila lisusu té. Osengeli otuna yango na monganga oyo alandaka yo. , Kolonga zemi

Ekangele: