Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Komitalisa nzoto epayi ya monganga atalaka basi

Na mboka Swissi, mbula na mbula basi 5.900 bazali kozwa bokono ebengami cancer ya libele. Basi 1500 bazali kokufa na yango mbula na mbula. 6% ya bokono ya cancer ezali na nzoto ya mwasi ebengami utérus.

Soki minganga bayebi mpe bamoni bokono mibale oyo tango ya malamu, bakoki kolandela  mpe kosalisa yango.

Mwana ya mwasi asengeli alakisa nzoto epayi ya monganga tango akokisi mbula zomi na mwambe (18) to tango azali kosangana nzoto na mobali. Mwana ya mwasi asengeli alakisa nzoto epayi ya monganga mbala moko na mbula to mbala moko na sima ya mbula mibale.
Soki azali koyoba pasi na mabele to na se ya libumu, asengeli akende epayi ya monganga ya basi.

Ndakisa

Soki olandi malamu makila ya sanza mpe okomaka ndenge nzoto na yo ya mwasi ezali, monganga akoyeba kolandela nzoto na yo.

Tango okolakisa nzoto epayi ya monganga :

  • Bakopikola ndambu ya misuni ya nzoto po batala yango na masini po bayeba soki ozali na cancer
  • Bakosimba mabele po bayeba soki ezali na bokono. Mbala mosusu, bakotala na masini ebengami mamographe to bakosala ultra-son.

Nani akofuta monganga ?

Ndanga ya bokono ekofuta yango banda tango ozali kosangana nzoto na mobali to tango okokisi mbula zomi na mwambe (18) téè na mbula 69. Mbula na mbula osengeli okende epayi ya monganga. Soki monganga amoni eloko ya mabe te na nzoto, ndanga ya bokono akofuta mbongo tango okokende epayi ya monganga na sima ya mbula misato.

Keba
Soki na kati ya libota na yo minganga basi bamona eloko ya mabe, okobanda kokende kotala monganga mbala ebele. Minganga ebele balingaka esalema mbula na mbula.

Nani akofuta mbongo ya komitalisa nzoto

Ndanga ya bokono ekofuta yango banda muana mwasi akosangana na mobali, tèè akokokisa mbula ntuku motoba na libwa (69). Ba contrôle mibale ya liboso esalemaka mbula na mbula. Soki eloko ya mabe emonani te, ndanga ya bokono akobanda kofuta mbala inso akomitalisa nzoto na sima ya mbula misato.

Keba
Soki babokono  ezalaka na kati ya libota, esengeli omitalisa nzoto tango inso. Monganga atalaka basi alingi omitalisa nzoto mbula nioso.

Nzinga nzinga ya motuna : Komitalisa nzoto epayi ya monganga atalaka basi, Komelisa muana libele, Nasima ya kobota, Zemi, Kobota, Komibatela kozwa zemi, Tango mwasi akomona lisusu makila té Na bomoyi ya mwasi, ezali na tango, akomona lisusu makila te. po na basi mosusu, ekozala tango akokokisa mbula 40, po na bamosusu, soki alekisi mbula 50. Na tango yango, nzoto ya mwasi ezali kosala lisusu te po akoka kozwa zemi. Mwasi akokoka kozwa lisusu zemi te po ba ormone na ye ezali kobanda kosila. Na ndenge azali komona lisusu makila yango te, wana nde libandeli ya tango akokoka kozwa zemi lisusu te. Nzoto ya mwasi ekobanda kobongola. Mwasi akobanda koyoka nzoto malamu te : nzoto moto moto, tango ya pongi ekiti, makila ya nzoto ekomata, loposo ya nzoto ekobanda kokawuka, kilo ya nzoto ekomata, akokoma kanda kanda, posa ya kosangana na mobali ekozala lisusu te. Po na bomoyi ya mwasi, komona makila lisusu te esalema ndenge wana. Soki nzoto na ye ebandi kobongola po na yango, minganga bakolandela yango lokola balandelaka babokono mosusu. Monganga na yo akozala moteyi na yo. Bokono ya mikuwa Tango mwasi akoki kozwa lisusu zemi te, akoki mpe kobela bokono ya mikuwa ebengami ostéoporose. Biloko ya koliya ezala na calcium mingi mpe kotambola ezali kisi ya liboso po na bokono yango. Soki bokono yango ezali makasi, minganga bakokomela ye kisi ezali na ba ormone. Bakisi yango ekobenda kuokoso po na mwasi abelaka cancer ya libele. Osenga ntoli epayi ya monganga ya mibale po apesa mpe ya ye makanisi. Kozala na bomoyi ya kimiya Bakuokoso nioso tango mwasi azali komona makila te ekobika soki biloko ya koliya ya malamu, soki azali kotambola, makaya te, kopo moko ya vino mikolo nioso, tango ya kosepelisa nzoto mpe kimia. Na bambula oyo, bakisi esalema na matiti ezali malamu po na kosunga basi oyo bazali na pasi na tango bamonaka makila lisusu te. Osenga na monganga na yo po na bakisi esalema na matiti. Bomoyi ya malamu Bakwokoso ya mwasi akomona lisusu makila té soki azali na bomoyi ya malamu : koliya malamu, koniolosa nzoto, makaya te, kopo moko ya masanga na mokolo, kobimaka na kimiya. Bambula oyo, bandako esalaka bakisi balakisi bolamu ya matiti ya bokoko po na kosunga basi oyo bakomona makila lisusu té. Osengeli otuna yango na monganga oyo alandaka yo. , Kolonga zemi

Ekangele: