Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Masanga ya makasi

Ata omeli mwa masanga ya makasi, mayele na yo ya koyeba mpe kokanga makambo ekokita. Soki 0.2%0 ya masanga makasi emonani na makila na yo, ozali moto akoka kosala likama. O.2%0 ekokani na kopo ya 3.5dl, kopo ya vino ya 1.5dl to kopo ya 2.5cl ya masanga ya makasi koleka.

Keba
Komela masanga makasi te soki ozali komema motuka to ozali kosala mosala ya makasi.

Keba na bana

Na ndenge kilo na bango ezali moke, mwa ndambo ya masanga makasi ezali mabe po na bana. Komelisa bango masanga te.  Ezali malamu osangana na bato batambolaka na bala bala po na kopekisa masanga na bana na bilenge.

Keba
Epekisami basi ya zemi mpe basi bazali komelisa bana libele bamela masanga. Komela masanga ebele ekotika bilembo na nzoto. Komela masanga ebele ekobebisa nzoto mobimba mpe okobela bokono ya motò mpe bizaleli na yo na kati ya bato ekobongwama na ndenge ya mabe. Soki ozali komela masanga eleki ndelo, okobanda kobunda bitumba na kati ya libota mpe na bato mosusu.

Kokoma mohumbu ya masanga

Na mboka Swissi, na suka ya poso, bato 500.000 bamelaka masanga koleka na tango wana, ekomisaka bango mabe po na bango moko mpe po na bato mosusu. Bato 350.000 bamelaka koleka na tango nioso ; komela masanga koleka ezali mabe po na motò, nzoto mpe na bato mosusu.

Ndakisa

Soki omesana komela masanga koleka, malamu otuna na lingomba etalaka makambo yango na esika ofandi. Okofuta eloko moko te mpe minganga bakoyamba yo, bakoyebisa bato mosusu te.

Bilenge

Epekisami kotekisa masanga ya makasi na bilenge oyo bakokisi naino te mbula zomi na mwambe (18). Epekisami mpe ndenge moko po na masanga ya sukali oyo ezali na alkol


Komela masanga ya makasi ezali mpe malamu

Komela ezali mpe mabe te soki olekisi ndelo te. Elingi koloba po na mibale, kopo mibale ekoki na mokolo moko, po na basi, kopo moko.

Kokoma mohumbu ya masanga

Na mboka Swissi, bato 500.000 bamelaka masanga koleka mingi na suka ya mposo. Na ndenge bazali komela masanga koleka, bazali kobebisa nzoto na bango moko mpe bakoki kosala mobulu esika bazali to na bato mosusu. Bato 350.000 batika te komela masanga koleka ; Babokono ebele, ya nzoto, ya motò mpe mobulu ekozanga te.
Liyebisi
Soki ozali kokoka te kotika masanga, osengeli okende na lingomba epesaka ntoli na bato bamelaka masanga koleka na esika ofandi. Okofuta mbongo te mpe bato bakoyamba yo bakobimisa sekele te.

Bilenge
Epekisami koteka masnaga ya makasi na bilenge bakokisi naino mbula zomi na mwambe te (18). Mibeko yango etali mpe masanga ya sukali oyo ezali na alkol.

Komela masanga makasi, kasi kolekisa ndelo te

Mibali bakolekisa te kopo mibale na mokolo, basi bakolekisa te kopo moko.
 

 

Nzinga nzinga ya motuna : Bangi epekisama, Masanga ya makasi, Makaya

Ekangele: