Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

AHV/AVS

AVS ezali mosala ya bobateli bomoyi oyo eleki na motuya mingi na Suisse. Esalamaki na 1949 pe ezali kosunga batu ya pension, basi bakufela mibali, mibali bakufela basi pe bana etike na bozwi moke kasi ya kokoka. Mibali ba zali na ndingisa ya kozwa mosola ya AVS soki ba kokisi mibu 65, ebongo basi soki bakokisi mibu 64.

Nani asengeli kofuta mpaku ya AVS ?

Moto nionso oyo avandi na Suisse pe azali kosala musala moko ezali ko pesa ye lifuta asengeli kopesa ba cotisations soki akokisi mibu 17 pe akokoba kofuta yango ti kon akotika kosala mosala.

Mutu nionso a vandi na Suisse kasi asalaka te (mwana kelasi ya ebandeli, mwana kelasi ya likolo, mobali to mwasi oyo avandi na ndako) asengeli kobanda kofuta ba cotisations na ye soki akokisi mibu 20 pe akosala yango ti tango akokokisa mibu oyo esengeli po na kotika mosala. Ba cotisations na bango ezali na kobanda 370 ti na 8.400 CHF.

Keba!
Soki moto azangisi ba cotisations bambula ebele , AVS akofuta ye kaka ndambu ya misolo. Kozangisa kofuta ba cotisations mbula moko ya mobimba epesaka nzela ete balongola pene 2,3% ya mosolo.
Po na basi, kozangisa bambula ebele ya cotisations ekoki komema mikakatano mingi na bozwi misolo. (Kotala likambo yango na esika ba lobeli kobatelama ya basi mikolo)

Compte ya kobatelama po na moto nionso

Moto nionso oyo azali na yango asengeli kozwa certificat ya elembo . Batu nionso ba sengeli kobomba certificat yango malamu pe kolakisa yango tango bazali kobanda mosala ya sika to tango ba zali koluka mosala. 

Misolo yango mizali kofutama wapi ?

Suisse asala milongo ya boyokani oyo etali kobatelama ya bomoyi ya batu na bamboka oyo elandi : Bikolo ya de l’UE (Roumanie pe Bulgarie te), Bikolo ya AELE, USA, Canada/Québec, Yougoslavie (Croatie pe Macédoine te), Turquie, Bulgarie, Macédoine, Croatie, Saint-Marin, Australie, Philippines, Chili, Israël. Soki ba zongi na mboka, ba oyo bawutaki na ba mboka oyo bakoki kosenga ete lifuta na bango ya AVS epesama na ba mboka na bango. Esengeli kofuta nanu ata mbula moko ya cotisation.
 
Ba oyo bauti na ba mboka oyo asala boyokani na yango te bakoki kozwa lifuta ya AVS ya pamba soki bavandi na Suisse pe
  • Soki bapesa cotisation ya AVS mbula moko mobimba
  • To soki bavandaki na Suisse na molongani oyo asalaki pe afutaki ata lifuta ya se pe mbala mibale
  • To soki batakisi ba mbano ya misala ya kotangisa to ya kosunga bato


Keba !
Misala nionso ya bokeseni oyo bafutelaka yango ba cotisations te, ekoki kofatama libanda ya Suisse te. Na Suisse, ezali misolo oyo babakisaka bato pe oyo ba pesaka bato oyo bazali na makoki ya kosala musala te. Misolo yango epesama kaka na ba oyo basengeli na yango pe bavandi na kati ya Suisse.
 

Remboursement des cotisations

Soki batu ya mboka moko oyo esala boyokani babimi na Suisse yambo ba kokisa mibu na bango ya pension, misolo na bango ekotikala na caisse ya AVS pe ba kozwa kaka ndambu ya misolo yango soki ba kokisi mibu 65 po na mibali to 64 po na basi. Kasi esengeli nanu ete ba futa ba cotisations na bango ata kaka mbula moko. 

 

Batu ya ba mboka oyo basala bokani na Suisse te pe bavandi na mboka mopaya, bakoki kosenga pe kozwa misolo na bango ya AVS kasi ba intérêts na yango te soki ba bimi Suisse libela. Esengeli nanu ba futa ba cotisations na Suisse mbula moko mobimba.

Nzoka nde, ba cotisations ya AVS/AI ya Suisse ekoki kotindama na caisse ya assurance ya mboka oyo mopaya awuti te.

 

Nzinga nzinga ya motuna : Kobatela mosala, Kolengela kimobange, AHV/AVS

Ekangele:

Bozongi