Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Kobatela mosala

Misolo ya LPP/BVG esengeli ebakisama likolo ya AVS/AHV pe AI/IV oyo epesaka kaka mwa ndambu ekoki po na bomoyi. Eteni na yango ya munene oyo etikali nde abakisamaka na sanduku ya pension.

Nani asengeli kosala yango ?

LPP epesami ndingisa po na ba bato nionso oyo bazali kosala mosola pe kaka soki lifuta na bango nionso basangisi yango na mbula mobimba eleki motango 19.890 francs, to tokoki koloba 1.658 francs na sanza moko. Basali oyo bazwaka na se ya lifuta wana, bakonzi na bango bakoki kosalela bango caisse ya LPP/BVG te. 

 

Ndingisa ya komikomisa na caisse yango ebandaka soki moto akokisi mibu 17. Na libandeli, ba cotisations n'ango ezalaka kaka po na tango ya liwa na soki moto azangi makasi ya kosala mosala. Na bokokisi ya mibu 25, ba oyo basengeli na yango ba kopesa lisusu cotisations po na kimobange.

 

Keba!
Eteni ya bato misusu ba tindikami na ndingisa te. Ezali bongo neti ba oyo ba zali kosala mosala kasi mosala yango eko wumela koleka sanza misatu te, ba oyo basalaka mosala na bango moko, baye ya libota ya ba oyo bazali kosala mosala ya bilanga oyo ba salaka elongo na ye, to bato oyo na lolenge ya AI, bazali na makoki ya kobimisa mbanu ya mosala ya eteni koleka 70%. 

Talo ya bofuti caisse ya LPP/BVG

Mibu
% ya lifuta esengeli
de 25 à 34
7 %
de 35 à 44
10%
de 45 à 54
15%
de 55 à la retraite
18%

Bakoki kolongola misolo po na caisse ya LPP/BVG soki kaka lifuta ya moto na mbula mobimba ezali kozwama kobanda 19'891 francs ti na 79'560 francs. Biteni ya lifuta oyo ezali na se to koleka motamgo oyo, bakoki kokotisa yango na sanduku soki moto ye moko asengi kasi kaka soki yango elongabani na mibeko pe mabongisi ya lolenge ya sanduku. Lifuta oyo ezali na se ya 19'890 francs pe ezwami bobele epayi ya mokonzi moko ebombamaka na sanduku na makasi te.

Po na kobongisa malamu bozwi ya AVS pe ya caisse ya pension, balongolaka motango oyo babengi ya cordination na motango ya 23'205 francs.

Ndakisa malamu : Soki ozwaka ndakisa 60'000 francs na mbula, lifuta oyo ebombami ezali 36'795 francs. Motango yango nde moboko ya mituya ya ba matabisi.

 

Ba oyo bazwaka kobanda 19'890 ti na 23'205, lifuta oyo ebombamaka ebandi na motango 3'315 francs.

 

Nani afutaka matabisi ?

LPP na AVS ekongolaka mbongo lolenge moko : bakonzi ya mosala bafutelaka basali motango oyo ezali likolo ya kati-kati ya ba primes.

Lokola na AVS, mokonzi akolongola eteni ya lifuta ya mosali pe asangisi biteni nionso mibale na caisse ya LPP oyo kompani na ye eponi.

Mbula ya kokende pension

Mbula ya kokende pension epesami ezali mibu 65 po na mibali pe 64 po na basi. Kokende pension yambo kokokisa mibu wana ekoki kosalama bobele soki sanduku epayi moto ezali kobombisa misolo alengeli yango. Nzoka nde mbula oyo ya se oyo moto akoki kosenga pension ezali mibu 58.

 

Keba!
Na oyo etali kokende pension yambo na tango elongobani, lifuta ya kolengela kimobange ekitaka : lokola misolo nionso esengelaki moto afuta ekoki te, lifuta na yango pe eko zala na se. Na yango, tuna malamu epayi ya bakolo sanduku epayi osilaki kofuta misolo na yo kobatala kimobange po oyeba libela yambo ya kosala yango!

Motango ya lifuta ?

LPP oyo esalami na ndenge ya Likonzi ya mibale esalami na bobombi misolo ya moto na moto. Oyo akobomba ebele, akofutama pe ebele. Mobimba na yango ba bongolaka yango na matabisi ya mbula. Mikol'oyo mibali bazali kozwa eteni ya 7.05% ya misolo nionso bansagisi lokola litabisi ya mbula moko, basi bazali ko zwa eteni ya 7.1%. Motango yango bakokitisa yango malembe malembe ti 6,80% na mobu 2014 po na mibali pe basi.

 

Ndakisa malamu : Soki na tango ozali kosala, obombi misolo 100'000 francs, okozwa na tango ya pension na yo, litabisi ya 7'000 francs mbula nionso, to 580 francs sanza nionso.

Lifuta ya mobimba

Ba oyo bambombisi misolo ba koki kosenga ete moko likolo ya mineyi ya bozwi na bango ya kimobange epesamela bango ya mobimba na mbala moko. Pe lisusu, mukolo sanduku ya misolo akoki pe kopesa lifuta yango ya mobimba soki ezali na se ya 10% ya matabisi ya AVS/AHV.

 

Keba!
Moto oyo alingi asenga lifuta na ye ya mobimba na mbala moko asengeli kotosa tango epesami po na kokoka kozwa yango.

 

Ndingisa
Tika ete ba oyo bayebi likambo yango malamu pe bazali kosunga batu po na kososola likambo ya ba sanduku nionso ya bobombi misolo ba ndimbolela ya yango malamu yambo ya kozwa ekateli ya kobimisa misolo na yo ya kimobange nionso na mbala moko!
 

 

Nzinga nzinga ya motuna : Kobatela mosala, Kolengela kimobange, AHV/AVS

Bozongi