Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Mbongwana ya caisse-maladie

Soki osepeli na primes oyo ozali kofuta te to soki lisalisi ya momesano oyo caisse na yo ya maladi ezali kopesa yo te, okoki kokende na yo na caisse mosusu, eko sala n'ango eloko te.

Ndelo ya mbongwana

Soki olingi kobongola caisse ya maladi po na assurance oyo ya momesano na le 1er janvier, ozali kino na le 30 novembre po okata contrat oyo ya liboso, na ko talaka te soki prime ekoki komata to soki ozali omikomisaki pe na assurance lokola HMO to pe mongngan ya libota to opesa pe franchise oyo opona.

 

Sala yango na tango malamu, moto oyo asaleli yo assurance esengeli azwa mokanda na yo suka le 30 novembre.

Soki osalaki kaka assurance oyo ya momesano wana obakisi likambo mosusu te, okoki pe kokata yango na le 30 juin. Wana, esengeli mopkanda ekomela moto oyo asaleli yo assurance suka le 31 mars. Salela mikanda oyo babongisa libela lokola bapesi na suka ya etani oyo ya makomi..

 

Kopona caisse ya sika

Tala ba primes moko moko pe senga ba pesa yo kolandisama na caisse oyo oponi. Okoki kokata assurance na yo ya libandeli ata soki nanau bandimi yo na esika ya assurance ya sika te.

 

Keba !
Ba caisses-maladie oyo ya tal moke emekaka kolembisa mibange to bato ya maladi po ba komisa bango te na koyaka kopesa eyano na mikanda na bango. Ko lemba te pe kotika te. Na oyo etali asssurance ya ebandeli, ba caisses ezali na ndingisa ya koyamba moto nionso. Esengeli na yo bobele otinda na caisse oyo oponi liboso ya le 30 juin to liboso ya suka ya mbula mokanda moko ya lombango pe olobi na kati na yango ete olingi okota na caisse na bango. Salela mikanda oyo babongisa libela lokola bapesi na suka ya etani oyo ya makomi.
 

 

Changer d’assurances complémentaires

Tala malamu ba primes nionso pe na sima senga yango epayi ya bato basalaka yango ya ndenge na ndenge. Kokata assurance oyo obakisaki kaka soki osili kozwa mokanda kowuta epayi ya moto oyo alingi kosalela yo ya sika koloba ete andimi yo. Bato yango basengeli pe kondima yo kaka te soki osengi ete obakisa assurance mosusu. Bakoki pe koboya mibange to bato babelaka to komikebisa soki bamoni ete baza penza na bokolongono ya nzoto te.
 
Keba!
Eloko moko ekoki kotindika yo obakisa assurance mosusu epayi kaka ya moto oyo asaleli yo assurance ya libandeli. Okoki pe kotika ete obakisa assurance oyo mosusu na caisse na yo maladi oyo ya kala. Na bongo caisse na yo ekoki pe kosenga yo obakisa prime muke po azwa makoki ya kosalela yo mikanda oyo elongobani.

Tango esengeli po okata kobakisa ba assurance mosusu

Ekoki kokatama na suka ya mbula wana na kozanga kobakisa prime, molayi ya tango ezalaka mingi mingi ya sanza misato. Soki esengeli ete obakisa prime, tango yango ekomaka mokuse. Molayi ya tango yango oyo bakoki kokata ezalaka ndenge moko te po na ba assurance nionso.Tala malamu lolenge ya contrat osalaki.

Nzinga nzinga ya motuna : Kopona Caisse ya maladi , Ba assurances oyo moto akoki kobakisa soki ye moko alingi, Lisungi nini okoki kozwa ?, Mbongwana ya caisse-maladie, Kokitisa ba primes, Ekonzo ya ba primes

Ekangele:

Bozongi