Ko vanda na mboka ya Swisi – Sango mpe ntoli na Internet  

Ekonzo ya ba primes

Lokola ba primes ya Caisse ya maladi ezo koma kaka ebele, ebongi kotala nanu lolenge nionso po na komeka kosala ekonzo na yango. 

Kobakisa franchise

Na esika ya franchise oyo ya momesano, ba caisse ya maladi ba zo pesa nzela ya kobakisa ba franchises :
  • Mikolo (kobanda mibu 18 ): 500, 1000, 1500, 2000, 2500 francs
  • Bana: 100, 200, 300, 400, 500, 600 francs

Keba !
Ba primes na bino ezali mongi te, kasi bo sengeli kofuta binon moko motuya ya franchise po na lisungi ya lolenge nionso oyo ba kopesa bino.Tala malamu soki ozali na misolo ya kokoka. Kolemba kokende kokutana na munganga te to pe kosala yango na sima ya tango te po kaka okoka kosala ekonzo likolo ya ba primes pe mituya oyo esengali kofuta.

Kotiya mondelo na boponi minganga

Bokoki pe komikomisa na molongo lokola HMO oyo esangisi minganga ya ba generaliste pe ba specialistes pe na baye basungaka na mosala ya kimonganga na cabinet moko epayi wapi bosengeli kokendaka. Nzela oyo ekosunga yo po na kokitisa motuya ya misolo ya kofuta po na komibatela na na tango ya maladi.

Okoki pe kopona lolengge ya « Munganga ya libota », soki ezali bongo, esengeli otuna nanu monganga ya libota na yo.

Kopona lolenge ya bonus

Prime ya libandeli ezali 10% koleka prime oyo ya momesani pe franchise ekoki kobakisama te. Na sima prime ekitaka kolandisama na ba mbula nionso oyo osengaki te ete bazongisela yo lisungi nionso ozwaki. Na kotanga mbula mitano, prime ekoki nzoka nde kokita ti na kati-kati ya prime ya libandeli.

Keba !
Okoki komikomisa na lolenge ya assurance oyo kaka soki monganga alendalaka yo penza te siki-siki po na maladi songolo.Na bongo keba pe ete oboya kokende komona monganga to okende komona ya sima na tango, po kaka osala ekonzo.

Kolongola assurance ya makama

Soki osalaka ya ngonga mwambe (8) to koleka na poso moko pe soki mokonzi na yo ya mosala asila kokomisa ya na mabongisi ya kobatelama na makama na esika ya mosala pe mosusu, okoki kolongola eteni ya komibatela na makama na kati ya kobatelama na tango ya maladi.accidents de votre assurance maladie. Po na yango, esengeli opesa na moto oyo atalaka makambo ya kobatelama mokanda oyo ewuti epayi ya mokonzi na yi mosala kolakisa ete osi osala mabongisi ya kobatelama na ndenge mibeko ya mboka esengi po na oyo etali kobatelama na makama pe oyo ekoki komela yo (LAA). Na bongo nde prime na yo ekokita banda sanza oyo elandi tango azwi mokanda yango.

Kobongola caisse ya maladi

Ebongi malamu kobongola caisse ya maladi na suka ya mbula, sima ya bango kosakola ba primes ya sika.

Nzinga nzinga ya motuna : Kopona Caisse ya maladi , Ba assurances oyo moto akoki kobakisa soki ye moko alingi, Lisungi nini okoki kozwa ?, Mbongwana ya caisse-maladie, Kokitisa ba primes, Ekonzo ya ba primes

Ekangele:

Bozongi