Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Žene

Problemi koji se odnose na žene migrante u Švajcarskoj su tesno povezani sa njihovom privatnom situacijom. Obrazovanje, posao, porodično stanje, finansijski položaj i majčinstvo su odlučujuci faktori.

Žene u Švajcarskoj imaju u osnovi ista prava kao i muškarci. One su manje zastupljene u svim društvenim oblastima a ipak snose veliki deo kućnih obaveza i zarađuju u proseku manje nego njihove kolege. Žene migranti su česće diskriminisane i kao žene i kao strankinje.

Ravnopravnost izmedju mškaraca i žena u Švajcarskoj najbolje se ogleda u zakonskoj regulativi.
  • Odredbe o ravnopravnosti koje se odnose na decu, brak ili razvod, a koje u okviru porodičnog prava regulišu odnose izmedju muškaraca i žena obavezuju supružnike na partnerstvo i jednakost.
  • Postignuta zakonska rešenja koja se odnose na osnovna pitanja zapošljavanja, porodičnog statusa, posebnih osiguranja majki, ravnopravnosti na poslu kao i penzionog osiguranja imaju za posledicu ekonomsko jačanje položaja žene.
  • Zakoni i mere koji se odnose na zaštitu žena od kućnog nasilja kao i na i zaštitu od seksualnog zlostavljanja omogućavaju zaštitu telesnog i duševnog integriteta žene kao i samostalnosti u donošenju odluka. 

 

Poslednjih godina su u Švajcarskoj doneti zakoni koji poboljšavaju položaj žena migranata:
  • Od oktobra 2012 postoji Nacionalni program borbe protiv trgovine ljudima. Poboljšana zaštita žrtvi i svedoka u trgovini ljudima je važna pre svega za žene migrante koje su su na položaj migranta kao i na seksualne odnose prisiljene.
  • U leto 2012  je švajcarski parlament doneo Savezni zakon o merama protiv prisilnog braka.
  • Od jula 2012 postoji u švajcarskom Kaznenom zakonu jedan eksplicitni član protiv genitalnog sakaćenja (Art. 124).

Posebno je važno da sve žene koje žive u Švajcarskoj koriste svoja prava u skladu sa donetim zakonima kao i da unapred budu svesne i bore se za ravnopravnost muskaraca i žena.
 

O temi: Savetovališta za žene, Rad i zanimanje, Izjednačavanje prava žena i muškaraca, Nasilje protiv žena, themen/frauen/frauenorganisationen, themen/frauen/zwangsheirat, themen/frauen/frauenhandel, themen/frauen/krisensituationen, themen/frauen/genitalverstuemmelung, themen/frauen/opferhilfe

Linkovi: