Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Izjednačavanje prava žena i muškaraca

Ravnopravnost izmedju muskaraca i zena je utvredna švajcarskim ustavom još 1981. godine. Od 1996. godine su odgovarajuci zakoni o ravnopravnosti na snazi. Oni regulisu položaj žene u porodici, njihova prava na obrazovanje i rad.

Zakon o ravnopravnosti omogućava ženama borbu protiv direktne i indirektne diskiminacije u oblasti rada. Diskriminacija se odnosi posebno na:
 • zapošljavanje
 • visinu zarade
 • napredovanje u poslu
 • obrazovanje
 • otkaz

Diskriminacija zbog bračnog statusa, porodične situacije ili trudnoće je striktno zabranjena. U zakonu su pooštrene mere za oblike seksualnih opterećenja.

Ravnopravnost i uslaglašavanje porodicnih i poslovnih obaveza

Posle donosenja zakona o ravnopravnosti morala bi ravnopravnost da zaživi i u praksi. Da bi raznovrsni koncepti svakodnevnog života ženama zaista bili mogući bitno je da se prebrode ustaljena shvatanja ko koju ulogu ima u kući. Žene moraju pri tom da imaju istu startnu kao i razvojnu poziciju kao i muškarci.

Usaglasavanje poslovnog i porodicnog života je pri tom centralni element ravnopravnosti. Roditelji bi trebali da povezu odgovornosti za poslovne i porodicne obaveze a da pri tom ne dodje do ugrožavanja jednih ili drugih. Važni preduslovi za to su za porodicu prihvatljivi uslovi rada i mogućnost organizovanja čuvanja dece u jednoj dopunskoj formi.

Još mnogo toga mora da se postigne – uz pomoć žena migranata

Uprkos svemu ravnopravnost u Švajcarskoj nije jos postignuta. Biti žena znači često još znaci biti na neki način stešnjena i u položaju koji je mnogim eksternim faktorima određen:
 • Neplaćeni rad u domaćinstu je velikim delom rad žena.
 • Teškoće oko usaglašavanja obaveza na poslu i u porodici određuju u velikoj meri šanse žene kao pristup tržištu rada. Šest od sedam žena rade u delu radnog vremena (57%).
 • Specifičnosti položaja žena ogledaju se takođe i u dužim prekidima posla iz porodičnih razloga što smanjuje stručno iskustvo i naravno utiče na razlikovanje zarada između muškaraca i žena. Zarade žena su u proseku manje za 19,1% nego zarade muškaraca.
 • Položaj muškaraca i žena je još uvek različit. U tipičnim ženskim zanimanjima žene imaju manju platu od zarada koje se daju za muška zanimanja.
 • U obavljanju rukovodećih poslova žene su znatno manje zastupljene: 4,4% žena nasuprot 8.5% muškaraca.
 • Siromaštvo i potreba za socijalnom pomoći posledica su specifičnosti u zapošljavanju različitih polova (majkama se prepušta briga o deci) što dovodi do smanjene zarade. To je u slučajevima razvoda još više izraženo.
 • Odgovornost koju za decu preuzimaju samohrane majke je dalji faktor rizika koji najpre dovodi do težeg ekonomskog položaja kao i potrebe za raznim oblicima socijalne pomoći.

 

Situacija žena migranata

Nedostatak ravnopravnosti muškaraca i žena pogađa žene migrante u većoj meri nego švajcarkinje. Posebno su na tržištu rada ugrožene žene iz zemalja koje nisu članice EU čije je poznavanje jezika nedovoljno a diplome nisu priznate: kao žene i kao stranci.Uprkos dobrim kvalifikacijam takve žene rade manje kvalifikovane poslove. Sa argumentacijom „vi ste prekvalifikovani“ često im se uskraćuje pristup i za manje kvalifikovane poslove.
 

Obzirom da nemaju brojne socijalne kontakte i da se ne mogu osloniti na pomoć roditelja ili rođaka prinuđene su da koriste usluge predškolskih institucija, obdaništa i jaslica koje su skupe ili da se osnone na čuvanje dece u okviru preduzeća ukoliko je to moguće. To izaziva velike teškoće u organizaciji radnog dana.

Savet:
Žene migranti bi trebale sve što im stoji na raspolaganju u vezi ravnopravnosti

da koriste. Kancelarija za ravnopravnost daje potrebne informacije o aktuelnim pitanjima ravnopravnosti i nudi pomoć kod svakodnevnih problema.

Švajcarski savet za pitanje ravnopravnosti nudi takodje odredjene linkove koji upućuju na ženske organizacije, specifična savetovališta za žene kako za stručna tako i za porodična pitanja iz svakodnevnog života.
Ne treba zaboraviti ni obračun zarada sindikata i saveznog zavoda za statistiku.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linkovi:

Početak strane