Život u Švajcarskoj – informacije i online-savetovanje  

Integracija

Osnovne ideje i ciljevi švajcarske integracione politike su regulisani Švajcarskim zakonom o strancima (AUG). Za osobe koje nisu državljani neke od zemalja EU najčešće je stepen integracije odličujući faktor za dobijanje dozvole za spajanje porodice, kao i za dobijanje i produženje dozvole boravka ili dozvole trajnog nastanjenja u Švajcarskoj.

Zakon definiše integraciju kao dosmerni proces: S jedne strane obavezuje državu, da podržava inkluziju doseljenika. Bund, kantoni i opštine moraju, između ostalog da podstiču učenje jezika kao i napredovanje doseljenika u profesionalnom smislu. Takođe moraju obezbediti uključivanje u sistem zdrastvene zaštite. Unapređenje integracije mora takođe posebno biti usmereno na žene, decu i omladinu.

Zakonodavstvo zahteva s druge strane od stranaca da aktivno rade na svojoj integraciji u švajcarsko društvo. Posebno se zahteva:

  • poštovanje pravnog poretka i vrednosti ukorenjenih u ustavu
  • savladavanje jednog od službenih jezika
  • spremnnost za radno angažovanje
  • volja za obrazovanjem i stručnim usavršavanjem

Pažnja
Dodela dozvole boravka i dozvole kratkog boravka (B i L) može biti vezana za uslov posećivanja kursa jezika ili integracionog kursa. Ovo takođe važi i za spajanje porodice. Obaveza posećivanja kursa može biti ustanovljena u okviru tzv. integracionog dogovora. Sve više kantona i opština ustanovljava ove dogovore.

Stepen integracije se uzima u obzir takođe prilikom odlučivanja o dodeli dozvole stalnog nastanjenja (C).

Stručni centri za integraciju (delimično odvojeni od organa uprave)

Stručni centri za integraciju su na kantonalnom nivou i u većim gradovima centralna savetodavna i koordinaciona mesta za novopridošle migrante kao i opštine ali i organizacije i osobe koje se dobrovoljno ili službeno angažuju na području integracije.

O temi: Kantoni i opštine, Sporazummi o integraciji, Odluke u oblasti prava stranaca, Prihvatne službe za migrante

Linkovi:

Početak strane